Wednesday, January 04, 2006

Guió Seminari sobre LLIBERTAT

Aquest guió presenta un seminari sobre la idea de llibertat des del punt de vista marxista i la seva inseparabilitat de la igualtat i té per objectiu, per tant, sortir al pas de la fal·làcia que pretén que cal establir un trade-off entre igualtat i llibertat.

LLIBERTAT (21.01.02)
Resum ABSOLUTAMENT provisional: primer esborrany de treball

"Para tener a otro bajo nuestro poder se puede recurrir a diferentes procedimientos. Se le puede haber quitado las armas o todos los medios de defenderse o huir. También se le puede haber inspirado miedo o bien atraérsele con buenas obras, hasta el punto que prefiera más complacer a su bienhechor que a sí mismo y vivir según el criterio de su dueño mejor que según las suyas propias. Bien se imponga el poder de una u otra forma se dominará solamente el cuerpo y no el espíritu del sometido. Pero si se practica la tercera o la cuarta manera, se tendrá al espíritu tanto como al cuerpo. Al menos mientras perdure el sentimiento de miedo o de esperanza. Una vez que se deje de experimentar, se recobrará la independencia."
Baruch Spinoza. Tratado. Tratado político. Cap. II, apart. 10.

Curs sobre les idees de Llibertat, Igualtat, Democràcia i el Poder, com a idees-força que orienten la consciència humana sobre la realitat social de domini d'uns homes sobre d'altres. És a dir, es tracta de definir les representacions mentals que regeixen la històrica (i sobre tot, actual) lluita d'emancipació.

Esquema
1. Presentació (de 3 a 5 fulls)
2. Definicions (funció de les idees, sistemes d'idees, ideologia, etc.) Depen del nivell cultural dels participants.
3. Textos (fragments-clau que permetin comentari i acotar postures)
4. Obres de lectura necessària (1 o 2 breus)
5. Bibliografia general
6. Terminologia (es dubtós si podria ser útil)

Objectius del curs de formació
Entrecreuar un fonament molt genèric (només referencial) en les idees marxistes amb la discusió i comprensió del problema polític principal d'avui: el domini d'uns homes (minoria) sobre d'altres (majoria) que es pretèn hegemònic i lícit perque contraposa llibertat amb igualtat i pretèn exercir el seu poder amb fòrmules de democràcia limitada i débil, en tot cas instrumentada al servei d'interessos particulars d'explotació humana.

Metodologia
· Presentació del curs (1 sessió) amb el suport dels fulls de presentació i les definicions
· Lectura i comentari dels fragments significatius (distribuïts prèviament, cal haver-los llegit i reflexionar-hi)
· Lectura, discussió i conclusions sobre 1 o 2 llibres base
· Comentari sobre biblografia per a qui pugui o vulgui ampliar i continuar la seva formació
Això pot significar entre 4 i 5 sessions del curset, exigint, però, participació activa (esforç real: no existeixen "vitamines" mentals). Els que puguin fer d'orientadors (això que en diuen "formadors de formadors") segons la seva capacitat prèvia potser poden iniciar la seva tasca després d'1 o 2 sessions en disposar del material previ.

Fase actual de la preparació del curs

1. Preparació del text de presentació
Primer esborrany conceptual:
· Les idees estan lligades al context històric. No es podrà fer història (gènesi, etc) ni tan sols de la idea de Llibertat perque vol dir massa temps i massa exigència intel·lectual.
· Llibertat s'ha d'entendre equivalent a autonomia, és a dir, ser independent
· Llibertat es contraposa a dependència, a encadenament
· Contraposar llibertat amb igualtat (com termes excloents) amaga defensa de la parcialitat (llibertats concretes que neguen altres llibertats) Amaga la defensa de la desigualtat social, amaga la defensa del domini propi sobre d'altres.
· El tema central és: condicions de possibilitat de la llibertat exigeix igualtat social.
· Llibertat és un procés, un ideal
· Els condicionaments limiten o anul·len la llibertat
· La concepció liberal d'home com individu equival a atomitzar els homes, trencar vincles socials per tal d'imposar relacions de domini segons propis interessos. (Concepció psicologista: egoïsme; en realitat s'imposa malgrat fets que ho desmenteixen)
· Contraposar-hi la noció d'alienació humana com a pèrdua de la capacitat d'identitat lliure. Alienació vol dir ser a través de les coses; la consciencia sobre la pròpia situació té a veure amb la capacitat i el poder de transformació de la realitat.
· Tema connex amb el model de societat, amb el mode de viure (ilimitat desig de possessió)
· Poder mediat pel diner i expropiació alhora del coneixement sobre la realitat i fins i tot del llenguatge
· Dimensió ètica
· Imposició física i material
· Traducció: apoderar-se de les consciències
· Sotmetre a situacions de sobrevivència, materialment i espiritualment
· Lluita sense cap punt final.
.
2. Selecció de textos i fragments. Llista provisional que segur variarà
· Bobbio
· Stuart Mill
· Marx
· Sacristán
· Pietro Barcellona
· Capella
· Bourdieu
· Mumford
· Hobbes, Locke, grecs (?)
· Wolfdietrich Schmied-Kowarzik

3. S'està en fase també de traduir fragments o textos.